Møde med vores minister

25-05-2017

Reff fra Kaj og Flemmings møde med vores Minister den 23 maj 2017.

 

Mødet var arrangeret for at drøfte DAFF s fiskeripolitik og høre ministerens indstilling til dette.

 

1.   Liv i de små fiskerihavne , er et af vores ”kæpheste” vi mener det er  rigtigt og vigtigt at vi bevarer et  fiskerikulturliv ude i de mindre fiskehavne  og landingssteder og at vi understøtter dette økonomisk , hvilke vi jo gjorde med vores fiskeriLAG midler i perioden 2007 til 2013 , herefter blev dette tiltag nedlagt og underlagt LandLAG , ministeren var enig med os og love at arbejde for flere midler og en lettere tilgang til dem.

2.   Flere fisk i de kystnære områder , da gjorde vi ministeren opmærksom på at ALLE fiskearter her i Danmark, på et eller andet tidspunkt i deres livscyklus,  kommer ind på det lave vand i de kystnære områder og det er derfor vigtigt at vi passer på vores havbund så der vil være vækstmuligheder for hele fødekæden.

3.   Betydningen af de mange stenrev, ja for så vidt også muslingerev som der engang var i Danmark , de var med til at vi dengang havde rigeligt med fisk , men de er stort set alle fjernet , mange sten er endt i Kieler kanalen og andre til bygning af havne . det er derfor nødvendigt at vi afsætter midler til genopbygning af rev , og det må ikke blive tilfældigt de skal genskabes hvor de tidlige har været , ministeren var meget enig med os og lovede at arbejde for dette

4.   Vi foreslog at de kunne finasieres med en afgift som vi kunne pålægge pr m3 indvundet råstof fra havet og samtidig gjorde vi ministeren opmærksom på at ”sandfodring” ved kysterne var til mere skade en gavn, ministeren love at være opmærksom på dette

5.   Åleforvaltningsplanen blev ligeledes drøftet og vi gjorde gældende at EU s krav om at udsætninger kun kan ske i ferskvand med effekt , det er ikke rigtigt , der er undersøgelser der viser at overlevelses % er større ved udsætninger i saltbrakvand er bedre, ministeren meddelte at man allerede var i gang med at ændre mulighederne på baggrund af DAFF s tidlige henvendelser.

6.   Sæl og skarvens uheldige udvikling set med fiskeriets  øjne , blev drøftet og ministeren opfordrede til at komme med forslag til hvad der kunne gøres .

7.   Udledning af urensetoverfladevand i vores marine kystnære områder er et stort problem for vores fauna på havbunden og dermed også for vores dyreliv/fødekæde, ministeren opfordrede os til at rette henvendelse til  miljøstyrelsen, under henvisning til at dette møde i dag har fundet sted .

8.   Salg af fisk til turister blev også drøftet , men da var ministeren ikke enig med os , her beskyttede har erhvervsfiskerne  , ærgeligt , men forståligt.

 

Alt i alt et godt møde , der var afsat ½ time , men ministeren gav sig tid til 1 hel time og i et meget forhandlingsvenligt klima , det tog lang tid at få ministeren i tale , men så blev det også positivt    

 

 

 

 

 

 

             Faaborg Amatørfiskerforening

         ØHAVSCENTER - FAABORG                                                                    

         Munkholm 4 – 5600 Faaborg – Tlf. 20 16 74 37– www.faaborg-amatoerfiskerforening.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

24-03-2017

  Der vil blive en klubaften onsdag når der behov, som vil indeholde Madlavning evt med indlæg af forskellige lokale kokke ,-  Musikarrangementer ,

 

Vi har indgået et Billetsalgs samarbejde med Veteranbanen og Minibyen som indebærer at der kan købes en samlet pakke for 100,00 kr som giver adgang alle 3 steder.

Der er truffet beslutning om at tage 20,00 kr i entre for voksne over 18 år , dette gælder dog ikke for vores medlemmer , som i centres kiosk kan få udleveret et adgangskort gældende for 2017 , dette gælder også for vores støttemedlemmer .Som et nyt tiltag har bestyrelsen besluttet, at der2 gange om året at udsende et lille informationsblad, så alle medlemmer er lidt orienteret om de væsentlig tiltag det foregår i  foreningen og på centret.

For at sikre at du/i modtager bladet vil bestyrelsen bede dig om at sende din e-mail til faff.regnskab@gmail.com

 

Mandagsmøde

Da Øhavscentret blev opført var der hver mandag formiddag byggemøde.

En gruppe medlemmer har siden mødtes hver mandag formiddag kl. 10.00 til en kop kaffe og en snak. Disse formiddage har siden udviklet sig til hyggeformiddage, men mange har været i tvivl om indholdet. Men har du tid og lyst er der altså.

 

Hyggekaffe og rundstykker hved mandag kl.10.00

Grilaften.

Der vil sommeren igennem være grilaften hver onsdag kl 18.00. Mød op ved venner og bekendte og lidt til at lægge på grillen, vi blever forhåbentlig mange,så det kan blive rigtig hyggeligt.

 

 

 

 

 

 

             Faaborg Amatørfiskerforening

         FORMIDLINGSCENTER                                                                              Munkholm 4 – 5600 Faaborg – Tlf. 20 16 74 37– www.faaborg-amatoerfiskerforening.dk

28-12-2016

Har du tid og lyst vil vi mødes i klubhuset d.31/12 kl. 10.00 og ønske hinanden godt nytår over et kop kaffe eller en øl.

Vi håber at gentage i 2017

Håber at vi er mange der ses

20-04-2015