25-05-2017

Sidste nyt.

Reff fra Kaj og Flemmings møde med vores Minister den 23 maj 2017.

 

Mødet var arrangeret for at drøfte DAFF s fiskeripolitik og høre ministerens indstilling til dette.

 

1.   Liv i de små fiskerihavne , er et af vores ”kæpheste” vi mener det er  rigtigt og vigtigt at vi bevarer et  fiskerikulturliv ude i de mindre fiskehavne  og landingssteder og at vi understøtter dette økonomisk , hvilke vi jo gjorde med vores fiskeriLAG midler i perioden 2007 til 2013 , herefter blev dette tiltag nedlagt og underlagt LandLAG , ministeren var enig med os og love at arbejde for flere midler og en lettere tilgang til dem.

2.   Flere fisk i de kystnære områder , da gjorde vi ministeren opmærksom på at ALLE fiskearter her i Danmark, på et eller andet tidspunkt i deres livscyklus,  kommer ind på det lave vand i de kystnære områder og det er derfor vigtigt at vi passer på vores havbund så der vil være vækstmuligheder for hele fødekæden.

3.   Betydningen af de mange stenrev, ja for så vidt også muslingerev som der engang var i Danmark , de var med til at vi dengang havde rigeligt med fisk , men de er stort set alle fjernet , mange sten er endt i Kieler kanalen og andre til bygning af havne . det er derfor nødvendigt at vi afsætter midler til genopbygning af rev , og det må ikke blive tilfældigt de skal genskabes hvor de tidlige har været , ministeren var meget enig med os og lovede at arbejde for dette

4.   Vi foreslog at de kunne finasieres med en afgift som vi kunne pålægge pr m3 indvundet råstof fra havet og samtidig gjorde vi ministeren opmærksom på at ”sandfodring” ved kysterne var til mere skade en gavn, ministeren love at være opmærksom på dette

5.   Åleforvaltningsplanen blev ligeledes drøftet og vi gjorde gældende at EU s krav om at udsætninger kun kan ske i ferskvand med effekt , det er ikke rigtigt , der er undersøgelser der viser at overlevelses % er større ved udsætninger i saltbrakvand er bedre, ministeren meddelte at man allerede var i gang med at ændre mulighederne på baggrund af DAFF s tidlige henvendelser.

6.   Sæl og skarvens uheldige udvikling set med fiskeriets  øjne , blev drøftet og ministeren opfordrede til at komme med forslag til hvad der kunne gøres .

7.   Udledning af urensetoverfladevand i vores marine kystnære områder er et stort problem for vores fauna på havbunden og dermed også for vores dyreliv/fødekæde, ministeren opfordrede os til at rette henvendelse til  miljøstyrelsen, under henvisning til at dette møde i dag har fundet sted .

8.   Salg af fisk til turister blev også drøftet , men da var ministeren ikke enig med os , her beskyttede har erhvervsfiskerne  , ærgeligt , men forståligt.

 

Alt i alt et godt møde , der var afsat ½ time , men ministeren gav sig tid til 1 hel time og i et meget forhandlingsvenligt klima , det tog lang tid at få ministeren i tale , men så blev det også positivt    

 

 

 

 

 

 

             Faaborg Amatørfiskerforening

         ØHAVSCENTER - FAABORG                                                                    

         Munkholm 4 – 5600 Faaborg – Tlf. 20 16 74 37– www.faaborg-amatoerfiskerforening.dk